Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Grzegorz Kuźniar prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą AKWITANIA Grzegorz Kuźniar z siedzibą 38-530 Długie, ul. Kolonia 14, NIP: 687-180-14-79, REGON: 180996876 

2)    kontakt z nami możliwy jest poprzez adres e-mail: kontakt@akwitania.pl

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury, ewentualnych reklamacji. Podstawą do przetwarzania tych danych osobowych jest Państwa zgoda. Bez tych danych osobowych nie jesteśmy w stanie zrealizować Państwa zamówienia.

4)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z nami w zakresie usług kurierskich, usług księgowych, usług informatycznych, usług finansowych.

5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa.

6)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

7)    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8)    Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

9)    W sytuacji gdyby Państwa dane osobowe były wykorzystywane w celach marketingowych zostanie to wyraźnie zaznaczone i nastąpi wyłącznie na podstawie odrębnie wyrażonej zgody, która będzie mogła być przez Państwa cofnięta w dowolnym czasie.

10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa .

11) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy, której Państwo jesteście stroną.